e2sb   

Energy Environment Services in Buildings
 

följer Boverkets normer och regler och hjälper er göra energideklartionen
snabbare och enklare

 

e2sb Produktfamiljen består idag av:
 
e2sb Energidagbok
  e
2sb Energideklaration
  e
2sb Överlåtelsedeklaration
  e
2sbPro-Energikonsultversion

  e2sb Light

  e2sb Åtgärder

  e2sb Värmepumpsberäkning

 

 

e2sb Energidagbok
 

Energidagbok är ett program som i första hand är avsedd för industrier och större
verksamheter som behöver få ett samlat grepp på sin energiförbrukning.
Förbrukningsdata för alla typer av energikällor samlas regelbundet  in  och
informationen lagras i en databas för att man ska kunna utröna faktisk energiåtgång i
 tex produktionen. Det blir lätt att fastställa resultatet av en åtgärd och det ger ekonomi
och produktionsavdelningarna riktiga förbrukningsuppgifter och möjlighet att styra
energiåtgången på det för verksamheten mest optimala sättet.


 

e2sb Energideklaration

Innehåller stöd och checklistor för energiexperten som upprättar deklarationen.
Programmet följer Boverkets normer och regler, men det finns även funktioner för
att ”normalisera” de boendes påverkan och därmed kunna få fram jämförbara värden
för olika fastigheter.

 

 

 

e2sb Överlåtelsedeklarationen

From 1 Januari 2009 måste alla privatbostads fastigheter som säljs överlåtelsebesiktigas.
Denna version är speciellt framtagen för att hjälpa i första hand fastighetsmäklaren/
överlåtelsebesiktningsmannen att göra denna besiktning.

 

 

e2sb Pro-Energikonsultversionen

Denna version är avsedd för energikonsulter för att kunna beräkna energiåtgången i byggnaden
och komma med åtgärdsförslag för att nerbringa densamma.
Detta kan omfatta allt från att installera värmepump till byte av väggmaterial eller fönster etc.
Systemet vägleder konsulten hela tiden vad avser energiförbrukningen.

e2sb Pro kan också användas av arkitekter/byggkonsulter när de konstruerar nya
byggnader / ombyggnader, men även av fastighetsbolag för att följa upp driften och underhållet av
byggnaderna vad avser energiåtgång.
 

e2sb Light
 

Denna kommer finnas i ett antal kundanpassade  versioner ute på diverse
"publika Siter" hos tex energibolag.

Indata i denna version är ifyllnad av en enkel blankett typ fastighetsdeklarationen
med uppgift om när huset är byggt, antal våningar, boende, ort och energiförbrukning idag.

Systemet räknar fram ett normaliserat värde för denna fastighet och ger info på en
färgskala från rött till grönt hur energiåtgången för fastigheten är och ger några åtgärdsförslag.

 

e2sb åtgärdsförslag
 

Denna modul ger förslag på olika åtgärder man kan göra för att minska energiförbrukningen
samt hur mycket respektive åtgärd ger i besparing tex isolering av vind och väggar, byte av
fönster reglering av inomhus temperatur byte av energikälla till tex värmepump eller pelletspanna.

Tilläggsmodul till alla versioner utom värmepumpsversionen

 

 

e2sb Värmepumpsberäkning
 

Denna version är avsedd att hjälpa värmepumpsleverantörer och kunder att finna rätt
värmepump för en viss byggnad baserad på uppgivna data. Karakteristiken för de olika
värmepumparna finns inlagda i systemet. Beräkning av energiåtgång , energibesparing,
brinelängd och om priser är tillgängliga i systemet även  ekonomiskkalkyl över ROI.

 

 

Produkterna är modulariserade och byggda i modern teknik med xml, Web services och
olika användarinterface för de olika versionerna,
Testade mot de flesta stora WEBbrowsers på marknaden.

 

Vi har mångårig erfarenhet av denna typ av system och vi har haft system i allmänt bruk i många år:
 

 

Beräkningsmodell

Alla versioner använder samma beräkningsmotor, sedan varierar användargränssnittet
beroende på vilken version man använder och till vad informationen skall användas.
 

Klimatdata
Klimatdata från meteorologiska institut används. Hänsyn tas till hur byggnaden är placerad
geografiskt.  Vid våra beräkning används bla ARMA modeller för att kunna hantera eventuella
klimatförändringar.
 

Byggnadsdata

Byggnaden beskrivs beroende på version antingen i enkel grafisk bild, typ den för fastighetsdeklarationen
fram till en detaljbeskrivning av respektive vägg, uppbyggnad och egenskaper i
energikonsultversionen, e2sb Pro.
Byggnadskonstruktionsinformationen kan överföras direkt ur vissa CADsystem.

Byggnadsinformationen kan också innehålla information om antalet värmekällor och typ samt
värme/kylavgivning  Detta inkluderar information om tvättmaskiner , kylskåp etc dvs alla maskiner som
avger värme.  Faktisk förbrukning av energi skall anges av jämförelseskäl. samt typ, olja, el, ved, pellets,
gas och vattenförbrukning.