PiBook Vårdsystem

Ett WEB baserat system för planering och
effektiv bemanning inom vården

PiBook Bas

Pibook Bas är det ”ramverk” som utnyttjar befintliga program och funktioner för att presentera informationen
på ett för användaren översiktligt sätt.

Pibook Bas gör personer och deras kompetenser sökbara och kan matchas mot önskade krav på
kompetens och tillgänglighet. Uppföljning på individ och / eller på projektnivå.

Pibook BMC

Pibook BMC är en version anpassad för bemanning inom sjukvården och systemet hanterar
bla. följande funktioner:

Schemaläggning av personal
Personalbeställningar
Matchning av personal
Hantering av personalkontakterna
Statistik och rapporter
Uppföljning av tidsuttag per person
Lön och faktureringsunderlag


Pibook Omsorg
Pibook Omsorg är en tilläggsmodul för planering av vårdinsatserna till vårdnadstagare
i eget eller gruppboende.  Planeringen tar hänsyn till :

Tid
Resväg
Vårdinsatstid, planerad och bedömd

Samt matchar fram

Lämplig vårdgivare med rätt kompetens för vårdinsatsen.

Vårdnadsgivaren kan ladda ner aktuellt schema och all annan relevant information till sin 
Laptop, PDA och därifrån återrapportera, göra anteckningar och förändra schemat.

Det finns också möjlighet att få informationen  via SMS, 3G, Fax och E-mail.

Programmets huvudfunktioner

Programmet fungerar som en portal mot personal och beställare, samt i förekommande fall
externa parter tex bemanningsföretag.

Programmet innehåller en bas för hantering av personer i form av beställare och anställda i
organisationen och avdelningarna/kontoren kopplade till systemet.

 

Sökning och matchning av personal
De anställda är sökbara på ett antal sätt, tex yrkesgrupp, kompetens och tillgänglighet.
Persondata definieras och inläggs av behörig person.

Matchning sker utifrån de krav som uppställts i beställningen, om dessa ej kan uppfyllas kan
sökning ske med lägre krav till dess att matchning skett.

 

Hantering av kontakter
Det går att kontakta och boka de sökta personerna direkt eller via respektive chef.

Kontaktsätt bestäms individuellt utifrån personens önskemål, det kan vara:

Telefon
Mobiltelefon
Personsökare
Fax
SMS
e-mail

Om man använder SMS eller e-mail kan systemet själv sköta nödvändiga kontakter
och efter svar från personalen ombesörja inbokning etc.

Personalen kan se sina bokningar i sin kalender och kan besvara bokningar via tex e-mail ,
SMS eller på annat lämpligt sätt. Alla kontakter dokumenteras och status visas med ett
enkelt färgkodssystem. Ett dygn innan en beställning skall levereras övergår den i akutläge
och flaggas för bemannaren.


Schemaläggning

Systemet används med fördel för schemaläggning och ett antal funktioner finns för den hanteringen.
Systemet visar kontinuerligt aktuellt tidsuttag per person.

Användargränssnitt

Pibook vårdsystem bygger på symboler och struktur liknande den i Microsoft Windows® och dessa symboler
och struktur stödjer användaren.

Vidare gör programmets inbyggda hjälpavsnitt och lätta  användargränssnitt att användaren
snabbt förstår vad programmet gör och hur det används.

Behörighet

Systemet har olika behörighetsnivåer för användarna för att tillgodose högt ställda krav på sekretess.
PiBook BMC uppfyller vårdregisterlagens krav vad avser begränsad behörighet i systemet samt loggning
av vem som haft tillgång till vilken information.

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter kan erhållas på ett flertal sätt tex.
   
Uppföljning av personalens beläggning per person, kategori och eller per avdelning
    Uppföljning av hur många beställningar som bemannats och eller vilka avd.datum, skift
    och beställare.
    Upparbetad tid per person.

Informationen kan enkelt exporteras för att användas av andra system.

Pibook integreras med fördel med kundens ekonomi och PA-system för projektuppföljning, fakturering,
löneutbetalningar ,  E-fakturor etc..

Funktionsbeskrivning  Omsorgsmodul

PiBook Omsorg består av PiBook basmodul, PiBook BMC samt MapPoint från Microsoft.

I PiBook Omsorg ingår även av ComIT utvecklat ruttplaneringsprogram som används i
restidsapplikationen komfram.nu.

PiBook Omsorg är ett webbaserat system för planering av vårdnadsinsatser till vårdnadstagare
i eget eller gruppboende.

PiBook omsorg planerar vårdnadsgivarnas insatser med hänsyn till tid, resväg, vårdinsats, i
PiBook omsorg ingår även ett återrapporteringssystem som är tillgängligt, via Internet, för alla
som har rätt behörighet dvs även för vårdnadstagaren om denna har behov av att ändra sitt schema.

Vårdnadsgivaren kan via sin webbterminal ladda ned sina aktuella scheman till sin PDA eller sin laptop,
via PDA:n eller sin laptop kan vårdnadsgivaren gör anteckningar, klarmarkera förändra sitt schema e.dyl.,
när sedan PDA:n eller laptop:en åter får kontakt med PiBook servern så uppdateras informationen
i respektive enhet.

Möjlighet att få information via andra kommunikationssätt finns exempelvis via SMS, 3G, fax eller e- mail.

I PDA:n eller laptop får vårdnadsgivaren en ruttplanering (med karta och restidsinformation),
information om respektive vårdnadstagares speciella behov, portkoder, telefonnummer
samt övrig för besöket relevant information.
 

 Systemet innehåller / Skapar bland annat nedanstående information

Personal 

Vårdtagare

PiBook Omsorg

     
Personlig kalender med schema

Adress

Matchar fram lämplig vårdnadsgivare

Arbetstid

Portkod nyckelnummer

Prioritering av insatser

Raster o rastplats

Tillhör Vårdcentral

Beräkning insatstider

Hemmabas

Insats typ och antal

Beräkning av restider

Geografisk område

Kompetens för att utföra insatsen

Planerar resrutt

Kompetens

Önskad vårdgivare/ kontaktperson

Resrutt på karta

Utbildning

Konfidentiell info

Karta

Transportsätt

Fritext fält

Dubbelbemannar om insatsen så kräver

Kontaktuppgifter

Giltighetstid insats

Återrapportering

Anställningsuppgifter

Biståndsbedömd Insatstid

Avvikelserapportering

Fritext

Planerad insatstid

Statistik

 

Tidsramar för insats ex 0730—0800

Fritext


SYSTEMET

PI-book är ett WEBbaserat fleranvändarsystem med ett grafisktgränssnitt som liknar Microsofts Windows

Programmet är utvecklat i .NET och C#. Användargränssnittet är i HTML och utnyttjar befintliga browser
exempelvis Microsoft Internet Explorer.

Systemet har olika behörighetsnivåer och det uppfyller vårdregisterlagen vad avser begränsad behörighet
till systemet samt loggning av vem som haft tillgång till vilken information.

Minimum  krav på systemet Windows 2000, Active Directory, SQL-server 2000 . IIS 6.0, DotNet 1.1

Kopplingar finns mot
Ekonomi system och personal system
Import/ Export till andra system via standardiserade gränssnitt

Online hjälp finns.

Systemet är utvecklat av COMIT Rejlers AB och är på svenska.

Skicka e-post till  info@otp.se med frågor om våra produkter
Copyright © 2005 Open Technology Partners AB